AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY

Centrum Janus


Je pilířem naší činnosti. Jde o dlouhodobě realizovaný projekt, který se zaměřuje na komplexní a systematickou přípravu dětí a dospívajících na odchod z náhradní péče s následným provázením během procesu osamostatňování. Po odchodu z náhradní péče pak pomáháme mladým lidem, aby se zorientovali ve vlastním životě, stabilizovali se ve své životní situaci a zařadili se úspěšně do společnosti.

Zaměřujeme se na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí s cílem stabilizovat jejich duševní zdraví a na posílení schopností a dovedností v klíčových oblastech praktického života (hledání a udržení si zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi, jednání na úřadech a dalších institucích, vedení vlastní domácnosti a osvojení si praktických dovedností).

Díky projektu kompenzujeme negativní dopady, které vychází z raných traumatických zkušeností a následného života bez bezpečného a podnětného rodinného zázemí. 


Ty jsi jako já

Hledáme cesty a možnosti, jak usnadnit mladým lidem z náhradní péče jejich přechod do samostatného života. Společně s našimi bývalými klienty jsme rozvinuli myšlenku jejich zapojení do činnosti a služeb našeho spolku. Tzv. Peer konzultanti se tak dělí se svými vrstevníky z náhradní péče o své osobní zkušenosti z období přechodu do samostatného života. Sdílí společně to, čím vším museli projít, co museli znát nebo se nově naučit, kdo jim v tomto období pomohl, na koho je možné se obrátit. Upozorňují na možná rizika a zároveň povzbuzují, motivují a inspirují svým příběhem. Kromě toho naslouchají a jsou pro své vrstevníky oporou a zázemím.

Podstatou takové spolupráce je navázat s dětmi a dospívajícími takový vztah, který bude založen na vzájemném respektu, rovnosti, toleranci a na sdílené zkušenosti řešení a zvládání obtížných životních situací.  


Bezpečně do partnerství a rodičovství

Dlouhodobě se zaměřujeme také na oblast zdravého navazování a rozvíjení vztahů, partnerství a rodičovství. Do programu se zapojují dospívající i mladí dospělí, ohrožené rodiny a mladé maminky z náhradní péče. Vycházíme ze skutečností, že rané traumatické zkušenosti a dlouhodobé nedostatečné uspokojování citových potřeb ovlivňují vývoj osobnosti, chování, sociální začlenění, navazování a udržování vztahů, partnerství a rozvoj rodičovských kompetencí.

Cílem programu je pozitivně ovlivnit vývoj mladých lidí v oblastech praktického života, mezilidských vztahů včetně partnerství a rodičovství a posílit jejich identifikaci v sociálních rolích. 

Přijď, zažij a žij lépe

Program je dlouhodobě zaměřen na oblast trávení volného času dětí, dospívajících a mladých dospělých vyrůstajících v náhradní péči a na posílení jejich psychosociálních schopností a praktických dovedností. Potřebou každého člověka je patřit do společenství, kde by se cítili bezpečně a mohl sdílet své příběhy, zkušenosti, zájmy a problémy. Program tak působí jako prevence rizikového chování a bezpochyby přispívá k integrací těchto dětí a mladých lidí do společnosti. Mezi aktivity programu patří společné setkávání při sportovních a kulturních aktivitách, pořádání víkendových výjezdových akcí, tvořivé dílny, kluby, společné oslavy aj.