NAŠE HODNOTY A ZÁSADY

Hájíme práva a zájmy dětí a mladých lidí z náhradní péče.

Chráníme jejich soukromí.

Pracujeme tak, aby pozitivní změny v jejich životě byly v budoucnu trvale udržitelné.

Soustředíme se na dlouhodobou spolupráci, která vede ke zlepšení kvality jejich života.

Zajímáme se o životní příběh každého dítěte či mladého člověka, respektujeme jeho jedinečnost, jeho vlastní potřeby, přání, sny a touhy.

Pracujeme s celým kontextem života, neboť jednotlivé oblasti se vzájemně prolínají a výrazně ovlivňují (práce, studium, bydlení, jednání na úřadech, zacházení s penězi, vedení domácnosti, osobnostní rozvoj, vztahy atd.) a nelze je řešit zvlášť.

Nosným prvkem spolupráce je náš osobní přístup, budování, péče a rozvíjení vzájemného důvěrného a bezpečného vztahu. Tento princip považujeme za nezbytný pro další odbornou práci.

Uvědomujeme si rozdílné životní možnosti každého a také to, že každý má "svůj čas".

S jinakostmi, chybami, uklouznutím či pádem se u nás počítá. Od toho jsme tu, abychom nabídli pomocnou ruku.

Zříkáme se autority a moci ve vztahu, vycházíme z aktuálních potřeb každého dítěte či mladého člověka, nikoli z toho, co si myslíme, že by měl potřebovat a chtít. Nepoučujeme, jak by měl správně žít.

Nevychováváme, ale kultivujeme. Svým příkladem předáváme hodnoty jako je otevřenost, autenticita, přijetí, respekt a tolerance, péče o svobodu a důstojnost vlastní i druhých, odpovědnost k sobě i druhým, angažovanost, solidarita a lidská vzájemnost.

Snažíme se neustále odborně vzdělávat a rozvíjet, učíme se navzájem.

Pracujeme pod pravidelnou supervizí, uvnitř týmu sdílíme zkušenosti, vzájemně se podporujeme a reflektujeme naši práci.

Aktivně komunikujeme a budujeme partnerství a spolupráci s těmi, kteří umí a dělají to, co my neumíme a neděláme. Propojujeme a síťujeme potřebné služby.

V oblasti získávání dotací předkládáme pouze takové projekty, které vychází z potřeb naší cílové skupiny a mají význam a smysl pro jejich lepší život. Projekty, které jsou v souladu s naším přesvědčením, schopnostmi a kompetencemi.

Ctíme a vážíme si našich dárců a podporovatelů, jejich odvahy. Přijaté dary využíváme účelně a hospodárně, vše řádně vyúčtováváme, zveřejňujeme výsledky hospodaření ve výročních zprávách. Dbáme o to, abychom svými kroky nepoškodili značku a dobrou pověst nás i našich podporovatelů.