SPOLUPRÁCE SE SOCIOFACTOREM, S.R.O.

11.10.2019

Pokračujeme ve spolupráci s kolegy ze SocioFactoru, s.r.o. v rámci partnerství v projektu "Nástroje řízení kvality a efektivity sociální práce s mladistvými a mladými dospělými vyrůstajícími či opouštějícími ústavní výchovu nebo náhradní rodinnou péči".

Díky spolupráci máme možnost zmapovat kvalitu našich poskytovaných služeb.
V této fázi proběhla důležitá část projektu, tedy rozhovory s našimi klienty. Rozhovory byly zaměřeny právě na kvalitu poskytovaných služeb a na naplnění potřeb klientů během spolupráce s námi. Zjištění z těchto rozhovorů najdete v tomto odkazu.

Dále výzkumníci provedli 36 telefonických rozhovorů s tzv. stakeholdery. Ti tvořili pestrý vzorek - lidé z nadací, NNO, odborníků, supervizorů, psychologů, sociálních kurátorů, zástupců škol, Magistrátu města Brna, zástupců ústavní výchovy i domů na půli cesty. Na základě těchto rozhovorů jsme získali obraz o tom, jak nás lidé "z venku" vidí a vnímají, což je pro Janus další důležitou zpětnou vazbou a podnětem pro náš další vývoj a působení. Analýzu těchto rozhovorů najdete v tomto odkazu.